Lewis-born MSP is new Convener of the Scottish Parliament's Cross Party Group on Gaelic

Lewis-born Angus MacDonald MSP has become the new convenor of the Scottish Parliament's cross party group on Gaelic.

Mr MacDonald who comes from a well-known Stornoway farming family, and was elected to the Parliament last year to represent the Falkirk East constituency said:

“I am delighted to be the new convenor of the Scottish Parliament's Cross Party Group on Gaelic. With the launch of the new National Plan for Gaelic 2012-2017 this week it is clear that much work needs to be done in encouraging greater support for the language in the community and in education. The cross party group allows MSPs from all parties to discuss the challenges and successes of the Gaelic language and I very much look forward to ensuring Gaelic is at the forefront of MSPs minds in the months and years to come"

 

‘S E BALL-PÀRLAMAID NA H-ALBA, A’ RUGADH ANN AN LEÒDHAS, AN NEACH-CATHRACH ÙR DEN BHUIDHEANN ALBANACH THAR-PHÀRTAIDH NA GÀIDHLIG

 

‘S e Aoghnas Dòmhnallach, Ball-Pàrlamaid na h-Alba, a’ rugadh ann an Leòdhas , an neach-cathrach ùr den bhuidheann thar-phàrtaidh na Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba.

 

Chaidh Mgr Dòmhnallach, (duine a bhuinneas de teaghlach ainmeil le tuathanas ann an Steòrnabhagh,) a thaghadh an uiridh a' riochdachadh roinn-taghaidh roinn-phàrlamaid an Eaglais Bhric an Ear, agus thuirt e;

 

“Tha mi toilichte a bhi na'm neach-chathrach ùr den bhuidheann thar-phàrtaidh na Gàidhlig Pàrlamaid na h-Alba. Le Plana ùra Nàiseanta na Gàidhlig air fhoillseachadh an t-seachdhain seo tha e follaiseach gu bheil tòrr obair ri dhèanamh airson brosnachadh agus ri toirt taic ris a chànan anns a ' choimhearsnachd agus ann am foghlam. Tha buidheann thar-phartaidh a’ toirt cead ri Buill Phàrlamaid Albanch anns gach pàrtaidh a' beachdachadh dubhlain agus buaidhean a chànain agus tha mi a 'coimhead air adhart ri dèanamh cinnteach gum bidh Gaidhlig air ceann na h-iomairt agus air inntinn na Buill anns na mìosan agus na bliadhnaichean a tha ri teachd.”

Copyright © Angus MacDonald MSP 2017

Template by Joomla Themes & Projektowanie stron internetowych.